Kshetriya Rajbhasha Puraskar Function held on 27.1.2023 at Thiruvananthpuram.