YUVIKA 2024 - "YUva VIgyani KAryakram” - "Young Scientist Programme"